(PSP) (291kB) (PSP)

FUNDUSZE UE

SKŁADNIKI MAJĄTKU

TELEFON 112

 


STRUKTURA KOMENDY


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce funkcjonuje na podstawie:

  • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037 z 2006 roku);
  • regulaminu organizacyjnego KP PSP Sokółka z dnia 9 kwietnia 2009 r.
  • odrębnych przepisów.

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych PSP. Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce jest obszar powiatu sokólskiego obejmujący 10 gmin, na terenie których znajdują się 4 miasta oraz 422 miejscowości (357 sołectw). Teren ten o powierzchni 2054 km 2 zamieszkuje około 70,06 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok. 34 osoby/km2. Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Sokółka.

Regulamin organizacyjny Komendy określa jej strukturę, zasady pracy oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych.

W szczególności określa on:

  • zasady kierownictwa i podporządkowania,
  • strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej,
  • ogólne zasady działania komórek organizacyjnych,
  • podstawowe zadania i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych,
  • ogólne zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  • tryb pracy.

Pracą Komendy Powiatowej PSP w Sokółce kieruje Komendant Powiatowy. Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego pracą Komendy Powiatowej PSP kieruje i działa w jego imieniu Zastępca Komendanta Powiatowego.

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP w Sokółce:

 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sokółce, w tym Posterunek w Dąbrowie Białostockiej oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno - Kadrowych,
 • Sekcja Finansowa,
 • Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna.
 • Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno - Kadrowych,
  • Sekcja Finansowa,
  • Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna,
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sokółce w zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

  Zastępcy Komendanta Powiatowego podlegają bezpośrednio:

  • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sokółce, w tym Posterunek w Dąbrowie Białostockiej oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania,
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych.