(PSP) (291kB) (PSP)

FUNDUSZE UE

SKŁADNIKI MAJĄTKU

TELEFON 112


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w miesiącu STYCZEŃ 2016 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w III KWARTALE 2015 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w 2015 roku.

   


 1. PAMIĘTAJMY O ODŚNIEŻANIU DACHÓW - RÓWNIEŻ NA WSI. Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Zalegający śnieg stanowi jednak duże obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu i może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z konstrukcji płaskich dachów. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu, szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny. Jak się jednak okazuje brak oczyszczania dachów z zalegającego śniegu to nie tylko problem wielkopowierzchniowych obiektów o płaskich dachach, ale także poważny problem na wsi, gdzie duża część budynków hodowlanych i magazynowych ma nie tylko sporą powierzchnię dachów o małym nachyleniu, ale także jest niekiedy w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie powiatu sokólskiego dochodziło w latach ubiegłych do katastrof budowlanych w gospodarstwach rolnych związanych z opadami śniegu - naporu zalegającego śniegu nie wytrzymywały głównie dachy budynków inwentarskich. APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY ŚNIEG.


 2. Okres jesienno - zimowy to pora roku, w której niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby. Brak kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może spowodować, że bezbarwny i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci. Jedną z przyczyn powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie. Poniżej przedstawiamy porady dotyczące zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zimowego dogrzewania budynków.
 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

   

  Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

   

  Czad cichy zabójca

   


 4. W 2015 roku we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Sokółce zorganizowano na terenie powiatu sokólskiego X edycję ogólnopolskiej programu akcji honorowego krwiodawstwa dla strażaków PSP i OSP pod hasłem "Ognisty ratownik, gorąca krew". W przeprowadzonej akcji udział wzięło 15 strażaków ratowników z JRG Sokółka i 4 jednostek OSP (OSP KSRG Suchowola, OSP KSRG Zubrzyca Wielka, OSP KSRG Kamionka Stara, OSP KSRG Janów) - łącznie oddano 23 l krwi. Największą ilość krwi (9,05 l) oddali strażacy JRG Sokółka, natomiast indywidualnie największą ilość krwi (3,2 l) oddał Krzysztof Dmuchowski z JRG Sokółka.

 5.  

  Rys 1: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 3: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 4: Akcja honorowego krwiodawstwa


 6. W dniu 23 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

 7. Rys 1: Spotkanie opłatkowe


 8. W dniach 10 - 20 grudnia 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część II, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych odbył się również test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie ukończyło 23 strażaków z 11 jednostek OSP powiatu sokólskiego.

 9.  

  Rys 1: Zajęcia_praktyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8: Egzamin


 10. W dniu 10 grudnia 2015 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji oraz gotowości operacyjnej służb  i podmiotów na wypadek powstania zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. W działaniach udział brały zastępy z JRG Sokółka oraz Policji. Podczas działań sprawdzono również  procedury przekazywania informacji pomiędzy stanowiskami kierowania PSP i Pogotowia Ratunkowego.

  Rys 1: Ćwiczenia Policja Rys 2: Ćwiczenia Policja Rys 3: Ćwiczenia Policja Rys 4: Ćwiczenia Policja Rys 5: Ćwiczenia Policja Rys 6: Ćwiczenia Policja Rys 7: Ćwiczenia Policja Rys 8: Ćwiczenia Policja


 11. W dniach 12 - 22 listopad 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część I, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 27 strażaków z 13 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie podstawowych umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.
 12. Rys 1: Zajęcia_praktyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8: Egzamin Rys 9: Zajęcia_praktyczne Rys 10: Zajęcia_praktyczne Rys 11: Zajęcia_praktyczne Rys 12: Zajęcia_praktyczne


 13. W związku z koniecznością właściwego przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, w listopadzie br. zorganizowano w siedzibie KP PSP Sokółka kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu wzięło udział 31 strażaków z 12 jednostek OSP KSRG oraz 1 jednostki OSP spoza KSRG. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na podwyższenie poziomu zabezpieczenia operacyjnego powiatu sokólskiego w zakresie prowadzenia medycznych działań ratowniczych wobec osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia podczas zdarzeń.

Rys 1: Szkolenie KPP Rys 2: Szkolenie KPP Rys 3: Szkolenie KPP Rys 4: Szkolenie KPP Rys 5: Szkolenie KPP Rys 6: Szkolenie KPP Rys 7: Szkolenie KPP Rys 8: Szkolenie KPP Rys 9: Szkolenie KPP Rys 10: Szkolenie KPP Rys 11: Szkolenie KPP Rys 12: Szkolenie KPP


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przekazuje informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w tut. Komendzie.
 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przedstawia w załączeniu wyniki   IV etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej.

 

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przedstawia w załączeniu wyniki   III etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej wraz z terminem rozmów kwalifikacyjnych z Komisją i Komendantem Powiatowym PSP.

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w załączeniu przedstawia wyniki  II etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w KP PSP Sokółka.


Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego.


Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z umiejętności pływania i próby wysokościowej.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności fizycznej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w załączeniu przedstawia wyniki   I etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w KP PSP Sokółka wraz z liczbą punktów zdobytych za posiadane uprawnienia.

 

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w KP PSP Sokółka.

 

II etap postępowania dla zakwalifikowanych kandydatów rozpocznie się w dniu 14.10.2015 r. od próby wydolnościowej, która zostanie przeprowadzona w siedzibie KP PSP Sokółka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko stażysta (docelowo ratownik - kierowca) do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Szczegóły oferty pracy zawierające wymagania stawiane kandydatom podczas postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w załączniku oraz zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Sokółce w zakładce "Praca".

 

Termin składania dokumentów 25.09.2015 r. - 06.10.2015 r.

 

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej
Wzory oświadczeń


 1. W dniu 19 października 2015 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją Nr X/65 KSRG włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jednostkę OSP Dryga, gmina Suchowola. Rozszerzenie potencjału ratowniczego o kolejną jednostkę OSP funkcjonującą w ramach KSRG pozwoliło na podwyższenie poziomu zabezpieczenia operacyjnego gmin zachodniej części powiatu (w tym drogi krajowej nr 8) oraz znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa powiatu sokólskiego. W chwili obecnej na terenie powiatu funkcjonuje łącznie 16 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W dniu 19 listopada 2015 r. w Białymstoku podczas strażackich obchodów Narodowego Święta Niepodległości wręczono uroczyście Prezesowi OSP Dryga akt włączenia OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Rys 1: OSP KSRG Dryga Rys 2: OSP KSRG Dryga Rys 3: Wręczenie aktów włączenia Rys 4: Wręczenie aktów włączenia


 1. W dniu 13 października 2015 r. w ramach doskonalenia współdziałania jednostek KSRG oraz służb podczas działań, przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na terenie miejscowości Kuźnica sprawdzające możliwości prowadzenia działań podczas symulowanego nielegalnego przekroczenia granicy państwa i wypadku drogowego samochodu osobowego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego do prowadzenia działań na pasie granicznym RP. W działaniach udział brały zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Kuźnica oraz Straż Graniczna.

  Rys 1: Ćwiczenia Kuźnica Rys 2: Ćwiczenia Kuźnica Rys 3: Ćwiczenia Kuźnica Rys 4: Ćwiczenia Kuźnica


 2. W dniu 13 października 2015 r. w ramach doskonalenia współdziałania jednostek KSRG oraz służb podczas działań, przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiekcie Terminalu Paliw BP 21 Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A. w Sokółce. Celem ćwiczeń było sprawdzenie działania zabezpieczeń przeciwpożarowych mających wpływ na skuteczne i efektywne prowadzenie działań gaśniczych przez podmioty ratownicze dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ćwiczenia składały się z trzech epizodów, które polegały na gaszeniu pozorowanych pożarów na obiektach technologicznych zakładu, tj.: parku zbiorników naziemnych, froncie załadunkowym autocystern oraz froncie rozładunkowym cystern kolejowych. W działaniach udział brały zastępy z JRG Sokółka i OSP KSRG Stara Kamionka oraz służby PKN "ORLEN" S.A.

  Rys 1: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 2: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 3: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 4: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 5: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 6: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 7: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 8: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 9: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 10: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 11: Ćwiczenia PKN ORLEN Rys 12: Ćwiczenia PKN ORLEN


 3. W dniu 11 października 2015 r. na stadionie MOSiR w Sokółce odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 15 drużyn z jednostek OSP powiatu sokólskiego. Zawody OSP są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

 • sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

 • ćwiczenie bojowe.

  Wyniki klasyfikacji generalnej zawodów przedstawiają się następująco:
  • I miejsce - OSP Zubrzyca Wielka, gmina Szudziałowo,

  • II miejsce - OSP Suchowola, gmina Suchowola,

  • III miejsce - OSP Korycin, gmina Korycin,

  • IV miejsce - OSP Czerwonka, gmina Suchowola,

  • V miejsce - OSP Szudziałowo, gmina Szudziałowo,

  • VI miejsce - OSP Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór,

  • VII miejsce - OSP Stara Kamionka, gmina Sokółka,

  • VIII miejsce - OSP Jacowlany, gmina Sidra,

  • IX miejsce - OSP Kuźnica, gmina Kuźnica,

  • X miejsce - OSP Krukowszczyzna, gmina Korycin,

  • XI miejsce - OSP Stara Rozedranka, gmina Sokółka,

  • XII miejsce - OSP Reszkowce, gmina Dąbrowa Białostocka,

  • XIII miejsce - OSP Janów, gmina Janów,

  • XIV miejsce - OSP Krynki, gmina Krynki,

  • XV miejsce - OSP Sidra, gmina Sidra.

         W zawodach wzięły udział również 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Zubrzyca Wielka, Szudziałowo i Stara Kamionka, które wystąpiły w pokazach w ramach konkurencji ćwiczenie bojowe.

     

        Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk Starosty Sokólskiego - Pana Piotra Rećko, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP PR - Dh Franciszka Budrowskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce - st. bryg. Wacława Gresia pamiątkowe medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, firmę FireMax i Horpol.

        Podczas zawodów 14 jednostek OSP z terenu powiatu sokólskiego otrzymało z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego - Pana Mieczysława Baszko oraz Prezesa KRUS - Pana Artura Brzósko torby ratownictwa medycznego.

  Rys 1: Zawody Powiatowe OSP Rys 2: Zawody Powiatowe OSP Rys 3: Zawody Powiatowe OSP Rys 4: Zawody Powiatowe OSP Rys 5: Zawody Powiatowe OSP Rys 6: Zawody Powiatowe OSP Rys 7: Zawody Powiatowe OSP Rys 8: Zawody Powiatowe OSP Rys 9: Zawody Powiatowe OSP Rys 10: Zawody Powiatowe OSP Rys 11: Zawody Powiatowe OSP Rys 12: Zawody Powiatowe OSP Rys 13: Zawody Powiatowe OSP Rys 14: Zawody Powiatowe OSP Rys 15: Zawody Powiatowe OSP Rys 16: Zawody Powiatowe OSP Rys 17: Zawody Powiatowe OSP Rys 18: Zawody Powiatowe OSP Rys 19: Zawody Powiatowe OSP Rys 20: Zawody Powiatowe OSP


  Wademekum zachowań podczas burzy

   


 1. W dniu 23 września 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka warsztaty szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Krynki. Celem ćwiczeń było zapewnienie ciągłości wiedzy i kompetencji strażaków PSP prowadzących działania ratowniczo - gaśnicze. Podczas warsztatów omówiono zagrożenia oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe na obszarach leśnych,

 2. przygotowanie służb do gaszenia pożarów lasów oraz statystykę prowadzonych działań. Warsztaty stały się miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych. Podczas zajęć doskonalono umiejętności czytania map leśnych oraz korzystania podczas działań z narzędzi informatycznych. W warsztatach uczestniczyło 21 strażaków JRG Sokółka zajmujących stanowiska dowódcze oraz dyżurni SKKP Sokółka.

 

Rys 1: Warsztaty szkoleniowe Rys 2: Warsztaty szkoleniowe Rys 3: Warsztaty szkoleniowe Rys 4: Warsztaty szkoleniowe 1. Zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. W związku z trwającym sezonem wakacyjnym zamieszczamy porady na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. Strażacy powiatu sokólskiego apelują o rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku i kąpieli.

Woda - jak unikać zagrożeń


 1. W dniu 19 lipca 2015 r. odbyła się X Piesza Pielgrzymka strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku.


 1. W dniach 29 czerwca - 5 lipca 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 54 strażaków z 23 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Większość zajęć prowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. Celem szkolenia było przygotowanie ratowników OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Rys 1: Kurs_operatorów_OSP Rys 2: Kurs_operatorów_OSP Rys 3: Kurs_operatorów_OSP Rys 4: Kurs_operatorów_OSP Rys 5: Kurs_operatorów_OSP Rys 6: Kurs_operatorów_OSP Rys 7: Kurs_operatorów_OSP Rys 8: Kurs_operatorów_OSP

 


 1. W dniu 4 lipca 2015 roku w miejscowości Ostróda rozegrano XII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2014. W rywalizacji uczestniczyło 12 najlepszych polskich zawodników ubiegających się o tytuł Mistrza Polski. Wśród najlepszych znalazł się również Janusz Chmielewski - członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozedrance Starej, gmina Sokółka (Wicemistrz Polski z 2009 roku). Stihl Timbersports Series to zawody w sportowym cięciu drewna, a Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym w tych zawodach konkurują strażacy ochotnicy. Nabyte umiejętności pracy pilarką bądź siekierą wykorzystują później podczas usuwania klęsk żywiołowych czy walki z kataklizmami. Strażacy OSP rywalizowali w sześciu konkurencjach wymagających znakomitej techniki i dużej siły. Należały do nich m.in.: przerąbywanie siekierą leżącej oraz stojącej kłody (Underhand Chop, Standing Block Chop), przecinanie kłody piłą ręczną i pilarką spalinową (Single Buck, Hot Saw, Stock Saw) oraz odrąbywanie wierzchołka kłody stojąc na desce blisko 4 metry nad ziemią (Springboard). W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Dh Janusz Chmielewski zajął VII miejsce. Janusz w konkurencji Stock Saw (zawodnik odcina dwa krążki drewna z kłody przy użyciu pilarki spalinowej - pierwsze cięcie od góry, drugie od dołu) zajął trzecią lokatę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 2.  

  Rys 1: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2015

Wyniki Mistrzostw Polski strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2015


 1. WODA ZBIERA ŚMIERTELNE ŻNIWO!!! Pomimo apeli służb ratunkowych i mediów o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli, na terenie powiatu sokólskiego podczas okresu wiosenno - letniego corocznie dochodzi do utonięć na niestrzeżonych akwenach wodnych. Bieżący rok niestety również zapisze się w tych statystykach. W dniu 3 lipca br. do SKKP Sokółka wpłynęła informacja o topiącym się mężczyźnie w stawie w okolicach miejscowości Szaciłówka, gm. Korycin. Do zdarzenia zadysponowano OSP Korycin, JRG Sokółka, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno - Nurkowego z JRG Augustów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia jednostki OSP Korycin ustalono prawdopodobne miejsce utonięcia i przystąpiono do działań poszukiwawczych - w odległości ok. 5 m od brzegu, na głębokości ok. 3 m odnaleziono 18 - letniego poszkodowanego mężczyznę, którego ewakuowano na brzeg. Strażacy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo - oddechowa) do chwili przyjazdu ambulansu ZRM, który kontynuował udzielanie pomocy medycznej. Mężczyzna po odzyskaniu czynności życiowych został zabrany do szpitala. Niestety nie udało się Go uratować - zmarł w drodze do szpitala.

W związku trwającym okresem letniego wypoczynku strażacy powiatu sokólskiego APELUJĄ O ROZSĄDEK I ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA.

Rys 1: Akcja ratownictwa wodnego Rys 2: Akcja ratownictwa wodnego Rys 3: Akcja ratownictwa wodnego


 1. Przypominamy o zasadach postępowania jednostek Straży Pożarnej przy usuwaniu niebezpiecznych owadów. W związku ze zbliżającym się okresem aktywności owadów błonkoskrzydłych przypominamy o zasadach postępowania jednostek PSP po zgłoszeniu zagrożenia powodowanego przez te owady. Obecnie strażacy likwidują te gniazda owadów, które zagrażają grupom dzieci lub osobom mającym ograniczone możliwości poruszania się, na przykład osoby niepełnosprawne czy w podeszłym wieku. W pozostałych przypadkach działania straży ograniczą się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed możliwości wejścia osób postronnych, w razie konieczności ewakuowania mieszkańców i powiadomienia właściciela czy zarządcy obiektu o sytuacji zagrożenia wraz z pisemnym nakazem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu (w myśl art. 61 ustawy "Prawo Budowlane"). Usuwaniem gniazd w tych przypadkach zajmować się będą specjalistyczne firmy prywatne - straż posiada wykaz podmiotów realizujących powyższe czynności.


 1. W dniach 25 - 27 czerwca 2015 r. reprezentant tut. Komendy st. sekc. Paweł Oniśko uczestniczył w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski FCC & TFA Poland 2015, które odbyły się w Toruniu. Zawody odbywają się w 2 formułach, tj. Firefighter Combat Challenge (FCC) i Toughest Firefighter Alive (TFA).

  Firefighter Combat Challenge (FCC) to niezwykle trudna fizycznie i dynamiczna formuła - strażacy podczas rywalizacji wszystkie zadania wykonują w pełnym umundurowaniu oraz z maską do aparatów powietrznych. Zawodnicy startują indywidualnie, w sztafetach oraz w tandemach. Formuła składa się z 5 etapów:

  • wnoszenie węża na wysokość,

  • wciąganie pakietu węży na 3 piętro,

  • przesunięcie kilkudziesięciokilogramowego obciążenia uderzeniami młota po wyznaczonym poziomym torze,

  • pokonanie slalomu,

  • przeciągnięcie napełnionej liny gaśniczej i ewakuacje poszkodowanego - przeciągnięcie manekina tyłem na dystansie ok. 30 metrów.

  Toughest Firefighter Alive (TFA) - to najtrudniejsza formuła zawodów w ramach której zawodnicy mierzą się w pięciu, ekstremalnych konkurencjach:

  • rozwinięcie i podłączenie dwóch linii wężowych do motopompy oraz zwijanie linii wężowych i złożenie ich do skrzynek,

  • 100 uderzeń 6-kilogramowym młotem,

  • podniesienie i przenoszenie 70-kilogramowego manekina na odcinku kilkudziesięciu metrów, bieg przez specjalny drewniany tunel z obciążeniem rąk do 20 kg, wejście-przeskoczenie ściany o wysokości 3 metrów,

  • wykonanie zadań z wykorzystaniem 3-metrowej drabiny nasadkowej, pokonanie schodów na 12-metrowej wieży i wniesieniu obciążenia, następnie wciągnięcie węży na szczyt tej wieży za pomocą liny,

  • 300-metrowy bieg z wężami gaśniczymi oraz wejście na 40-metrową wieżę, po wąskiej zabytkowej klatce schodowej Ratusza Miejskiego na Rynku Starego Miasta w Torunia.

  W klasyfikacji indywidulanej FCC zawodnik tut. Komendy zajął 104 miejsce w kategorii OPEN (startowało 229 zawodników), natomiast w klasyfikacji indywidualnej TFA - 68 miejsce w kategorii OPEN (startowało 187 zawodników).

   

  Rys 1: FCC & TFA Rys 2: FCC & TFA Rys 3: FCC & TFA Rys 4: FCC & TFA


 2. W dniu 23 czerwca 2015 r. przeprowadzono w Sokółce szkolenie doskonalące dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej z zakresu współdziałania ze śmigłowcami LPR, zgodnie z programem Komendy Głównej PSP. W ramach szkolenia Instruktor PSP przeprowadził  w siedzibie KP PSP Sokółka zajęcia teoretyczne z ratownikami JRG Sokółka oraz jednostek OSP z terenu powiatu sokólskiego. Strażakom zaprezentowano zasady wyznaczania i przygotowania lądowiska w terenie przygodnym, procedury przyjęcia statku powietrznego w porze dziennej i nocnej oraz procedury postępowania w razie wypadku śmigłowca. Następnie strażacy udali się na stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, gdzie przeprowadzono zajęcia praktyczne. Po przylocie na miejsce ćwiczeń śmigłowca Eurocopter EC 135 z bazy HEMS w Białymstoku, strażacy zostali zapoznani przez Instruktora LPR z charakterystyką statku powietrznego oraz praktycznie ćwiczyli przyjmowanie statku powietrznego w warunkach nocnych. Szkolenie ukończyło 66 strażaków ratowników z JRG Sokółka oraz 16 jednostek OSP. Zrealizowane przedsięwzięcie pozwoliło na poprawę przygotowania jednostek KSRG do współpracy ze śmigłowcami LPR podczas prowadzonych działań oraz zapewni bezpieczeństwo prowadzonych operacji lotniczych związanych z ratowaniem osób w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego.

   

  Rys 1: Szkolenie HEMS Rys 2: Szkolenie HEMS Rys 3: Szkolenie HEMS Rys 4: Szkolenie HEMS Rys 5: Szkolenie HEMS Rys 6: Szkolenie HEMS Rys 7: Szkolenie HEMS Rys 8: Szkolenie HEMS


 3. W dniach 13 - 14 czerwca 2015 roku w Nowogrodzie i okolicach (powiat łomżyński) odbyły się V Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego podmiotów KSRG "NOWOGRÓD 2015". Głównym celem warsztatów było doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków tworzących krajowy system ratowniczo - gaśniczy. W zmaganiach wzięły udział trzyosobowe zespoły ze wszystkich jednostek PSP województwa podlaskiego, reprezentacje województw sąsiednich (warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego) oraz liczne reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych z całego naszego regionu. W sumie w przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 140 startujących strażaków i ratowników oraz ponad 60 osób zapewniających prawidłową pozorację zdarzeń oraz ich ocenę i obsługę organizacyjną. Powiat sokólski reprezentowały drużyny z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej oraz OSP KSRG Suchowola. Ponadto dwóch strażaków pracowało w zespole sędziowskim oceniającym przygotowane problemy ratownicze. W pierwszym dniu drużyny musiały zmierzyć się z 7 przygotowanymi symulacjami zdarzeń. W drugim dniu zmagań zostało przeprowadzone wspólne ćwiczenie z udziałem wszystkich uczestników zawodów w postaci symulowanego zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych.

  Fot. KW PSP Białystok.

  Rys 1: Warsztaty Ratownictwa Medycznego Rys 2: Warsztaty Ratownictwa Medycznego Rys 3: Warsztaty Ratownictwa Medycznego Rys 4: Warsztaty Ratownictwa Medycznego


 4. W maju i czerwcu 2015 r. w ramach Dni Otwartych Strażnic oraz Dnia Dziecka podejmowano działania mające na celu popularyzację ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. W ramach wycieczek umożliwiono placówkom oświatowym zwiedzanie strażnic JRG, ponadto w wielu przedszkolach i szkołach na terenie powiatu sokólskiego JRG Sokółka włączyła się czynnie do programu przygotowanych atrakcji dla dzieci. Podczas wycieczek i spotkań prezentowano sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznawano dzieci ze specyfiką pracy strażaka i profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym oraz propagowano znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W działania popularyzujące ochronę przeciwpożarową włączyły się również czynnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 5. Fot. Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce, OSP Suchowola, SokolkaTV

  Rys 1: Pokazy_sprzętu Rys 2: Pokazy_sprzętu Rys 3: Pokazy_sprzętu Rys 4: Pokazy_sprzętu Rys 5: Pokazy_sprzętu Rys 6: Pokazy_sprzętu Rys 7: Pokazy_sprzętu Rys 8: Pokazy_sprzętu


 6. W dniu 22 maja 2015 r. odbyły się w Sokółce Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, w których uczestniczyli strażacy PSP i OSP z powiatu sokólskiego. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego w Sokółce. Następnie pododdział wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą przemaszerował pod siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, gdzie wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

   

  Odznaczenia:

  - Złoty Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał:

  • st. ogn. Grzegorz Danilewicz,

  - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

  • st. ogn. Dariusz Bielawski, st. ogn. Marek Kondrat, st. ogn. Jan Rudziński,                    st. ogn. Krzysztof Soroka,

  - Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał:

  • st. asp. Andrzej Konstańczuk,

   

  - Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali:

  • st. kpt. Cezary Marcinkiewicz, st. ogn. Piotr Silwonik,

  - Brązową Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali:

  • st. ogn. Grzegorz Danilewicz, st. ogn. Zbigniew Daszuta, st. ogn. Wojciech Zabłocki,       st. asp. w stanie spocz. Krzysztof Sobolewski,

   

   - "Złoty Znak Związku" nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał:

  • Dh Stefan Czerepuszko,

   

  - Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymali:

  • Pan Czesław Poskrobko, Aleksander Lickiewicz,

  - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

  • st. kpt. Paweł Borowski, asp. Paweł Gieniusz, Pan Zdzisław Kozak,

  - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

  • st. sekc. Robert Kuźma, st. sekc. Daniel Słoma, st. sekc. Paweł Oniśko, st. sekc. Radosław Świrydowicz, st. sekc. Przemysław Dziewiątkowski, st. sekc. Łukasz Charkiewicz, st. sekc. Szymon Bielawski, Pani Katarzyna Górska, Jolanta Mordas, Krystyna Czajkowska, Krystyna Karolkiewicz, Beata Paszkowska, Pan Krzysztof Stelmaszek, Halim Nammous, Mariusz Karolczuk, Adam Gawrylik, Zbigniew Luty, Jerzy Kułakowski, Antoni Czaplejewicz, Zbigniew Makar, Tadeusz Tokarewicz, Wiesław Sikorski, Andrzej Masimiuk, Wojciech Łukaszewicz,

   

  - Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał:

  • mł. bryg. Mirosław Grajewski.

   

  Awanse:

  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie aspiranckie następującym strażakom:

  - stopień starszego aspiranta otrzymał:

  • asp. Piotr Wołkowycki,

  - stopień aspiranta otrzymał:

  • mł. asp. Paweł Olechno.

  Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nadał wyższe stopnie podoficerskie następującym strażakom:

  - stopień ogniomistrza otrzymał:

  • mł. ogn. Adam Kondrat,

  - stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

  • st. sekc. Artur Bielawski, st. sekc. Jakub Gilewski,

  - stopień starszego sekcyjnego otrzymali:

  • sekc. Szymon Bielawski, sekc. Łukasz Charkiewicz, sekc. Przemysław Dziewiątkowski, sekc. Robert Kuźma, sekc. Paweł Oniśko, sekc. Daniel Słoma.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce nadał wyższe stopnie szeregowych następującym strażakom:

  - stopień starszego strażaka otrzymali:

  • str. Krzysztof Dmuchowski, str. Wojciech Fiećko, str. Adrian Pietrasz, str. Karol Sosnowski, str. Łukasz Kiczuk.

  W uroczystościach wzięli udział: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - st. bryg. Andrzej Sobolewski, Wicestarosta Sokólski - Pan Jerzy Białomyzy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu - Dh Franciszek Budrowski, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele służb współdziałających, weterani pożarnictwa oraz poczty sztandarowe Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Białostockiej, OSP Kuźnica, OSP Stara Kamionka i OSP Suchowola. Obchody uświetniła swoim występem Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej działająca przy Zespole Szkół w Suchowoli.

 7.  

  Rys 1: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 2: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 3: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 4: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 5: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 6: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 7: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 8: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 9: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 10: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 11: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 12: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 13: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 14: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 15: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 16: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 17: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 18: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 19: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 20: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka


 8. W dniu 21 maja 2015 r. na obiektach sportowych Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku oraz Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym BIAŁYSTOK 2015. W zmaganiach sportowych udział brało 14 drużyn reprezentujących Komendy Miejskie oraz Powiatowe PSP województwa podlaskiego. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach - wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód 100 metrów oraz ćwiczenie bojowe. Zwycięzcą zawodów została drużyna KP PSP Bielsk Podlaski. Reprezentacja KP PSP w Sokółce zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie IV miejsce. Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawiały się w sposób następujący:

  • wspinanie przy użyciu drabiny hakowej - 3 miejsce (81,63 sek),

  • pożarniczy tor przeszkód 100 m - 4 miejsce (82,14 sek),

  • ćwiczenie bojowe - 6 miejsce (34,98 sek).

  Skład reprezentacji Komendy Powiatowej PSP w Sokółce:

  • st. sekc. Daniel Słoma,

  • st. sekc. Maciej Grynczel,

  • st. sekc. Radosław Świrydowicz,

  • st. sekc. Szymon Bielawski,

  • st. sekc. Robert Kuźma,

  • sekc. Wojciech Bakunowicz,

  • sekc. Piotr Horosz,

  • st. str. Karol Sosnowaki,

  • mł. bryg. Mirosław Grajewski - Kierownik Drużyny.

   

  Najlepszymi zawodnikami naszej drużyny zostali st. sekc. Radosław Świrydowicz, st. sekc. Szymon Bielawski oraz st. sekc. Maciej Grynczel, którzy dzięki dobrym występom w konkurencjach wspinania przy użyciu drabiny hakowej oraz pożarniczym torze przeszkód zajęli w klasyfikacji indywidualnej dwuboju pożarniczego odpowiednio 9, 11 i 13 miejsce.

   

  Rys 1: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 2: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 3: 100 m z przeszkodami Rys 4: 100 m z przeszkodami Rys 5: Przygotowanie do ćwiczenia bojowego Rys 6: Ćwiczenie bojowe Rys 7: Ćwiczenie bojowe Rys 8: Drużyna KP_PSP_Sokółka


  Zaproszenie na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę.


 9. W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie (powiat łomżyński) odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Powiat sokólski reprezentowało sześciu zawodników - osoby które zajęły I i II miejsca w eliminacjach powiatowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne). Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test pisemny, po napisaniu którego trzech najlepszych uczniów odpowiadało na losowo wybrane zestawy pytań. Zawodnicy reprezentujący powiat sokólski odnieśli ogromny sukces zajmując w po zaciętej rywalizacji czołowe lokaty:

  Szkoły Podstawowe

  • IV miejsce - Rafał Pyłko - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.

  Gimnazja

  • I miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.

  Szkoły Ponadgimnazjalne

  • I miejsce - Michał Kułakowski - Zespół Szkół w Sokółce,

  • IV miejsce - Rafał Misarko - Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli.

   

  Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentowali województwo podlaskie w Finale Krajowym OTWP, który odbył się w dniach 29 - 31 maja w Polanicy Zdrój - wśród nich byli również reprezentanci powiatu sokólskiego. Klaudia Greś zajęła w klasyfikacji końcowej 18 miejsce na 32 uczestników, natomiast Michał Kułakowski - 17 miejsce. GRATULUJEMY ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !

 10.  

  Fot. Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.

  Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP


 11. W dniu 27 marca 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje XXXVIII Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom", w których wzięło udział 65 uczestników. Turniej ma na celu propagowanie wœśród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Eliminacje powiatowe poprzedzone były turniejami szkolnymi i gminnymi. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), szkół gimnazjalnych (II kategoria wiekowa) oraz szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa). Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele gmin Kuźnica, Szudziałowo, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Korycin, Janów, Suchowola, Sidra i Krynki. Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:

  Szkoły Podstawowe

  • I miejsce - Kamila Karpienko - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce,

  • II miejsce - Rafał Pyłko - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,

  • III miejsce - Sebastian Hajkowski - Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej,

  • IV miejsce - Tomasz Tumiel - Zespół Szkół w Kuźnicy,

  • V miejsce - Błażej Mozolewski - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim,

  • VI miejsce - Hubert Taudul - Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych.

  Gimnazja

  • I miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,

  • II miejsce - Jakub Kłoczko - Gimnazjum w Suchowoli,

  • III miejsce - Weronika Zaręba - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,

  • IV miejsce - Weronika Kiejko - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej,

  • V miejsce - Justyna Jelska - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,

  • VI miejsce - Agata Kondrat - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.

  Szkoły Ponadgimnazjalne

  • I miejsce - Rafał Misarko - Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli,

  • II miejsce - Michał Kułakowski - Zespół Szkół w Sokółce,

  • III miejsce - Dawid Kozioł - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,

  • IV miejsce - Marek Czarkowski - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

  • V miejsce - Mieszko Czaplejewicz - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

  • VI miejsce - Łukasz Grajewski - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

  Zwycięscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu i Starostę Sokólskiego oraz firmę PSS "Jaskółka" Sp. z o.o. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczyła Pani Katarzyna Nowak - przedstawiciel Starosty Sokólskiego oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się pod koniec kwietnia na terenie powiatu łomżyńskiego. Testy eliminacji powiatowych znajdują się w zakładce "PUBLIKACJE".

 12.  

  Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP Rys 5: Konkurs OTWP Rys 6: Konkurs OTWP Rys 7: Konkurs OTWP Rys 8: Konkurs OTWP Rys 9: Konkurs OTWP Rys 10: Konkurs OTWP Rys 11: Konkurs OTWP Rys 12: Konkurs OTWP Rys 13: Konkurs OTWP Rys 14: Konkurs OTWP Rys 15: Konkurs OTWP Rys 16: Konkurs OTWP


 13. Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Mimo sukcesywnego przypominania o obowiązującym całkowitym zakazie wypalania, ludzie zdają się być głusi na wszelkie apele. Wśród wielu ludzi nadal panuje błędne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Niestety, często trawy podpalane są również przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież "dla zabawy". Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu. Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby oraz strażacy. Rozprzestrzeniające się pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na lasy oraz zabudowania - w takich pożarach ludzie często tracą dorobek całego życia. Strażacy apelują - WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

 14. Kampania społeczno - edukacyjna "NIE dla wypalania - TAK dla środowiska''

   


  Poradnik na wypadek powodzi - ulotka informacyjna.

   


 15. W dniu 6 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyła się konferencja podsumowująca działalność Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za 2014 rok. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji, które wniosły swój wkład w zakresie honorowego krwiodawstwa w woj. podlaskim. Naszą Komendę reprezentował st. bryg. Wacław Greś – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce, który odebrał wyróżnienie dla JRG Sokółka za zajęcia III miejsca w kategorii „Najaktywniejsza jednostka JRG” w IX edycji programu „Ognisty ratownik – gorąca krew”.

 16. Rys 1: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa


 17. W dniach 24 lutego - 2 marca 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część II, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych odbył się również test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie ukończyło 4 strażaków z 2 jednostek OSP powiatu sokólskiego. W ramach w/w szkolenia przeprowadzono również szkolenie doskonalące dla strażaków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ODO, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych. Szkolenie zakończone testem w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach ukończyło 10 strażaków z 4 jednostek OSP. Realizacja kursu pozwoliła na zwiększenie gotowości operacyjnej jednostek OSP poprzez przygotowanie do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych.

 18.  

  Rys 1: Zajęcia_teoretyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Ścieżka Treningowa Rys 6: Test w komorze dymowej Rys 7: Test w komorze dymowej Rys 8:Test w komorze dymowej


 19. W dniu 20 lutego 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2014 roku. W naradzie wzięli udział: Pan Piotr Rećko - Starosta Sokólski, Dh Franciszek Budrowski - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu, I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Dariusz Sadowski, mł. kpt. ks. Wojciech Ejsmont - Wojewódzki Kapelan Strażaków, władze samorządowe miast i gmin oraz strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej. Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś, który omówił realizację celów i kierunków oraz funkcjonowanie PSP i KSRG na szczeblu powiatu w roku 2014, jak również przedstawił plan działań na rok bieżący. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce - bryg. Stanisław Kondrat przedstawił statystykę działań prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, który omówił działania ratownicze strażaków w skali województwa. Podczas dyskusji przedstawiciele samorządów gminnych omawiali najważniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na administrowanym terenie. Uczestniczący w naradzie Starosta Sokólski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP podziękowali strażakom za pracę i obiecał potrzebne wsparcie, by zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Na zakończenie obrad Komendant Powiatowy PSP podziękował komendantowi wojewódzkiemu i samorządowcom za wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych działających w powiecie.

 20.  

  Rys 1: Narada roczna Rys 2: Narada roczna Rys 3: Narada roczna Rys 4: Narada roczna